Hệ sinh thái của Công ty OSP bao gồm năm công ty thành viên. Các công ty có sự thống nhất cao về chiến lược, mục tiêu phát triển, nhưng độc lập về thương hiệu. Hiện nay, hệ sinh thái của OSP đang hoạt động trên các lĩnh vực hoạt động của các công ty bao gồm: Giải pháp phần mềm; Dịch vụ Nội dung số – Di động; AI – BigData Platform; Hợp tác đầu tư và Blockchain (Công nghệ chuỗi khối).